Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Szabályzat célja

  1. A MABÉOSZ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek alkalmazására készült. Ezzel összhangban célja a Szövetség, mint a GDPR 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott adatkezelő személyes adatok kezelésére irányuló gyakorlatának, a Szövetség birtokában lévő személyes adatok kezelésére, feldolgozására és védelmére vonatkozó általános kérdéseknek a szabályozása. Kiterjed továbbá a Szövetség által adatkezelői, illetőleg adatfeldolgozói minőségben kezelt, illetőleg feldolgozott személyes adatok védelmét szolgáló rendszer kiépítésének és működetésének feltételeire is.
  1. A Szövetség által kezelt, illetőleg feldolgozott személyes adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a Szövetségi nyilvántartásokban kezelt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A jelen oldal alján, PDF formában csatolt szabályzatunk ennek Szövetségünkben történő gyakorlati megvalósítási módját írja le.

Cookie (süti) szabályzat