Kitüntetési szabályzat

 

Kitüntetési szabályzat

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége

Kitüntetések, Díjak és Vándordíjak odaítélésének rendje

I. Általános rendelkezések

1.   A tiszteletbeli tag kitüntetés kivételével a jelvények, díjak, vándordíjak általában a bélyegnapi ünnepség alkalmával kerülnek átadásra. Amennyiben a kitüntetés vagy a vándordíj jubileumhoz, nemzetközi (vagy országos) kiállításhoz, esetleg más kiemelkedő eseményhez (pl. külföldi látogatás) kapcsolódik, úgy az soron kívül kiadható.

2.   Az odaítélt kitüntetéseket, díjakat és vándordíjakat a Szövetség Elnöksége igazolvánnyal, illetve oklevéllel erősíti meg. A korábban vándordíjak kapott személyek és szervezetek neveit a MABÉOSZ ügyviteli szervezete tartja nyilván.

3.   A kitüntetésben, díjban és vándordíjban részesültek neveit a Szövetség hivatalos lapjában közzé kell tenni.

4.   Díjat, vándordíjat a MABÉOSZ bármely szervezete, illetve tagja alapíthat (felajánlhat), az odaítélés feltételeinek megkötésével, vagy anélkül. A díj elfogadásáról, bevezetéséről a MABÉOSZ Elnöksége határoz.

5.   Az egyéni és a közösségi teljesítményekért adományozható vándordíjak minden esetben az adományozást megelőző évben végzett teljesítményekért, elért eredményekért adhatók.

6.   A javaslatokat a „Felterjesztési űrlap” nyomtatványon kell benyújtani. Hiányos javaslat nem kerül elbírálásra. Ismételt felterjesztésére a következő évben van lehetősége a javaslattevőnek. A felterjesztőt a MABÉOSZ ügyviteli szervezete értesíti a visszautasított javaslatokról.

 

II. Az elismerések formái

II/1 Egyéni elismerések

Tiszteletbeli tagság

A Szövetség tiszteletbeli tagja az, akit a Szövetségi Küldöttgyűlés az Alapszabálynak megfelelően tiszteletbeli taggá választ.

2.   A tiszteletbeli tagságra a bélyeggyűjtő kör, tagegyesület, szakosztály, megyei (fővárosi) küldöttgyűlés, a Szövetség Elnöksége terjeszthet elő javaslatot azon MABÉOSZ tagra:

a) aki filatéliát elősegítő jelentős tevékenységet folytat (pl. kutató, szakíró, kiállító, előadó), 

b) vagy a magyar filatélia érdekében jelentős tevékenységet fejt ki (pl. FIP, FEPA vezetőségi tag, munkabizottsági tag, nemzetközi zsűri tag, nemzetközi zsűrizéseket végez, stb.),

c) vagy az adott területen (kör, tagegyesület, szakosztály, fővárosi kerület, megye) figyelemre méltó és dokumentumokkal igazolt szervezeti tevékenységet fejtett (fejt) ki. (pl. küldöttgyűlési küldött, köri-, szakosztályi-, egyesületi vezetőségének tagja)

d) a MABÉOSZ alábbi kitüntetéseinek valamelyikét számára már megadták

„Gervay Mihály Érem” díj, vagy
MABÉOSZ kitüntető oklevél, vagy
MABÉOSZ kitüntető jelvény arany fokozata

A javaslatokat a Szövetség Elnöksége összegyűjti, felülvizsgálja, és a Szövetségi Küldöttgyűlés elé terjeszti határozati javaslatként.

Évente maximum három fő részesülhet a tiszteletbeli tagság kitüntetésben. 

3.   A tiszteletbeli tag címre érdemtelenné vált személyt a Szövetségi Küldöttgyűlés foszthatja meg a tiszteletbeli tagságtól. A tiszteletbeli tag címtől történő megfosztás részletes indoklását a Szövetség Elnöksége terjeszti a Szövetségi Küldöttgyűlés elé. Az érdemtelenség megállapításánál az Alapszabályban meghatározott kötelezettségek tartós megsértését kell alapul venni.

4.   A tiszteletbeli tag az adományozást követő évtől az Alapszabály rá vonatkozó pontja szerint gyakorolhatja jogait.

GERVAY MIHÁLY érem

Alapítás éve: 1995

Az érem leírása: 

100 mm átmérőjű, fényezett bronz érem. Előlapján Gervay Mihály mellképe domború formában. Körben felirat: GERVAY MIHÁLY MAGYARORSZÁG ELSŐ ORSZÁGOS POSTAFŐIGAZGATÓJA. A mellkép alatt: 1867.V.1-1887.III.31. A dombormű mellett balra a tervező neve: ÁGH F.

Hátlapján középen bélyegalak, alatta a MABÉOSZ jelvénye két babérág között. Kettős körben felirat: FEDERATION NATIONALE PHILATELISTES HONGROIS. MEMBRE DE LA F.I.P. MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. A bélyegalakban gravírozva: a díjazott és az év. A bélyegkép feletti felirat: ALAPÍTVA 1922.

 

2023: Bánás Artúr, Erőss Tamás, Dr. Sebestyén Imre

A díjban az a MABÉOSZ tag részesülhet, aki életművével, kiemelkedő és jelentős filatelista tevékenységével maradandót alkotott. A díjra bárki adhat javaslatot.

A díj odaítélése a MABÉOSZ Elnökségének joga. 

MABÉOSZ kitüntető oklevél

Alapítás éve: 1995

Az oklevél leírása:

A/5 méretű, álló formájú, nyomtatott oklevél. Tartalmazza a szövetség nevét, jelvényét, a díjban részesített nevét, az adományozás időpontját, a MABÉOSZ bélyegzőjének lenyomatát és az elnök aláírását.

A kitüntető oklevél annak a MABÉOSZ tagnak adható, aki az előző időszakban kiemelkedő közösségi munkát végzett, és előzőleg már megkapta a MABÉOSZ kitüntető jelvény arany fokozatát.

Az előterjesztés rendje megegyezik a kitüntető jelvény részben leírtakkal (5. pont a, b, c).

Az oklevél adományozásáról az Elnökség dönt. Az Elnökség évente legfeljebb 6 oklevelet adományozhat. 

MABÉOSZ kitüntető jelvény

1. A kitüntető jelvény leírása: 

Babérlevél-koszorúval övezett 10 mm átmérőjű körben fekete alapon 7x5 mm méretű fehér levélboríték, középen pecsétviaszt jelképező piros ponttal, a kör felett hármas karikában a magyar nemzeti színek

A babérlevél-koszorú a fokozatnak megfelelő színű.

2. A kitüntető jelvénynek három fokozata van: 

bronz, ezüst, arany

                

 

2023-ban:
arany fokozat: Dr. Berke Imre, Király Csaba, Medgyesi Miklósné, Parditka György, Rácsik Róbert, Smidelik István, Takács György, Vigyikán Demetrné

ezüst fokozat: Pisztel Miklós, Radó András, Szabó Zoltán, Szénási Jonathan Sándor, Szombatfalvy Rudolf, Tóth Zoltán Zsolt

bronz fokozat: Bege Tamásné, Cseh Amanda, Csóka Nándorné, Mayer Ferenc

3. A kitüntető jelvény annak a személynek adományozható, aki: 

a)   a Szövetséghez tartozó bélyeggyűjtő körben (szakkörben), bélyeggyűjtő egyesületben, szakosztályban, bizottságban, illetve egyéb választott testületben huzamosabb (bronz kitüntetés esetén minimum3 év) időn át kiemelkedő, eredményes társadalmi munkát végez;

b)   a Szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett, fejt ki;

c)   a bélyeggyűjtés népszerűsítése, a filatéliai ismeretek terjesztése érdekében előadásokat tart, filatelista irodalmi tevékenységet folytat;

d)   nemzetközi kiállításon éremdíjazásban, illetve országos kiállításon legalább két alkalommal éremdíjazásnak megfelelő helyezésben részesült;

A kitüntető jelvény fokozatai egymás után adhatók.

Várakozási idő: ezüst fokozat 3 év, arany fokozat 5 év.

4. A Szövetség Elnöksége évenként meghatározza az egyes fokozatok szerinti kiosztható jelvények mennyiségét. 

5. Az előterjesztés (javaslat) rendje: 

a) a kitüntetési javaslatnak (előterjesztésnek) tartalmaznia kell:

- az előterjesztő adatait (név, kör száma, megye, főváros, szakosztály);

- az előterjesztett nevét,

- születési adatait,

- MABÉOSZ tagsági könyvének számát,

- eddigi szövetségi kitüntetéseit, díjait,

- annak a tevékenységnek részletes leírását, amely a javaslat alapjául szolgál.

b) a javaslattevők (előterjesztők)

- a bélyeggyűjtő körök, egyesületek,

- az ifjúsági szakkörök, ifjúsági szakköröket patronáló kör, egyesület,

- a szakosztályok vezetőségei, a bizottságok, vagy egyéb választott testületek vezetőségei,

- a megyei (fővárosi) küldöttgyűlések és elnökségei;

c) felterjesztés

a körök, tagegyesületek, klubok javaslataikat a megyei, fővárosi elnökségnek,

megyei, fővárosi elnökségek, szakosztályok vezetőségei a Szövetség  Elnökségéhez.

d) A kitüntető jelvény odaítéléséről a Szövetség Elnöksége dönt.

6. A kitüntető jelvény visszavonása: 

Attól a személytől, aki a Szövetség Alapszabálya IV. fejezet 3. pontjában meghatározott kötelességeknek tartósan nem tesz eleget, vagy magatartásával a jelvény viselésére érdemtelenné válik, az adományozó testület a kitüntetést visszavonhatja. A visszavonásról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni az indokok megjelölésével.

A visszavonás végleges.

A visszavonó határozatot közzé kell tenni.

7. A MABÉOSZ a lehetőségek figyelembevételével a kitüntető jelvény adományozásakor bélyeg, illetve filatéliai ajándékot adhat.

8. A Szövetség ügyviteli szervezete a kitüntető jelvénnyel rendelkező személyek neveit éves bontásban nyilvántartja.

II/2. Egyéni teljesítményekért adományozható vándordíjak

A díjak odaítélésről az Elnökség dönt.

 

„TÉRFI BÉLA” Irodalmi Vándordíj

Alapítás éve: 1966

A díj leírása: Márvány alapon nyugvó nőalakot ábrázoló bronz szobor, a díjra utaló felirattal.

Az a gyűjtő nyeri el, aki a kiadást megelőző évben jelentős értékű filatelista irodalmi művet publikált. A díj örökös vándordíj, véglegesen nem ítélhető oda! 

Javaslattevők:

a) Irodalmi Bizottság

b) Kiállítási Bizottság

c) Zsűri Bizottság

         
2023: Hodobay Andor

               

„NÉVI PÁL” Tematikus Kiállítói Vándordíj

Alapítás éve: 1972

A díj leírása: közepes méretű fehér ólomkristály váza.

Az a gyűjtő nyeri el, aki tematikus (motívum) gyűjteményével a tárgyévben megtartott (motívum) tematikus-filatéliai országos kiállításon a legmagasabb pontszámot nyerte el.

Javaslattevők:

 1. Tematikus Szakosztály
 2. Kiállítási Bizottság 
 3. Zsűri Bizottság
 


2022: Bánás Artúr

               

 „SCHILLER DÉNES” Tanulmányi Kiállítói Vándordíj

Alapítás éve: 1974         

A díj leírása: nagyméretű ezüst serleg, a díjra utaló felirattal.

Az a gyűjtő nyeri el, aki a kiadást megelőző évben jelentős filatelista értékű tanulmánygyűjteményt mutatott be, illetve azt irodalmilag feldolgozta.

Javaslattevők:

a) Irodalmi Bizottság

b) Szakosztályok

c) Kiállítási Bizottság

b) Zsűri Bizottság

 
2023: Szücs Károly

               

GERŐ GYÖRGY” Legjobb Parafilatéliai Gyűjtemény Vándordíja

Alapítás éve: 1977

Alapította: Zborai Béla

A díj leírása: közepes méretű, kék-sárga színű, csavart üveg virágtartó váza.

Az a gyűjtő nyeri el, aki a tárgyévben megtartott parafilatéliai országos kiállításon bemutatott, (FIP kiállítási szabályzatába nem besorolható) gyűjteményével a zsűri legmagasabb pontszámát érdemelte ki.

Javaslattevők:

a) Szakosztályok

b)  Kiállítási Bizottság

c) Zsűri Bizottság

 
2022: Bándi Attila

                

"SCHRENK LAJOS” Kiállítói Vándordíj

Alapítás éve: 1983

A díj leírása: Női mellszobor bronzból, márvány talapzaton.

Az a gyűjtő nyeri el, akinek gyűjteménye a kiadást megelőző évben valamely nemzetközi kiállításon eredményesen szerepelt.

Javaslattevők:

a)  Kiállítási Bizottság

b) Zsűri Bizottság

c) Szakosztályok

 
2023: dr. Homonnay Géza

                

„NAGY FERENC” Légiposta Kiállítási Vándordíj

Alapítás éve: 1996

A díj leírása: 40 cm magas bronz váza cizellált és kalapált keleti motívumokkal, díszes zárókupakkal.

A vándordíjat az a gyűjtő nyeri el, akinek a légiposta gyűjteménye a díj átadása előtti évben legjobb eredményt érte el kiállításokon.

Javaslattevők:

 a)  Kiállítási Bizottság

b) Zsűri Bizottság

c) Légiposta Szakosztály

 
2023: dr. Lővei György
 

                

„GAZDA ISTVÁN” Postatörténeti Vándordíj

Alapítás éve: 1996

A díj leírása: 29 cm magas ólomkristály csiszolt natúr színű váza

Az elmúlt évi eredmény alapján a legjobb kiállító nyerheti el az alábbiak szerint:

- FIP-kiállításon elért eredmény alapján;

- feltétel: a minimális éremszint: vermeil érem (vagy ennél jobb), ennek hiányában

- FEPA-kiállításon elért eredmény alapján; feltétel a minimális éremszint: nagy vermeil érem (vagy ennél jobb), ennek hiányában

- Nemzeti kiállításon elért eredmény alapján: feltétel aranyérem.

Egyenlő éremszint esetén a magasabb pontszámúnak adandó a Vándordíj. A zsűri gratulációját kapott anyagok előnybe helyezendők.

Javaslattevők:

a)  Kiállítási Bizottság

b) Zsűri Bizottság

 
2023: Czirók Dénes

              

"BÉR ANDOR” HUNGÁRIA Postatörténeti vándordíj és ajándék

Alapítás éve: 1999

Díj: Szász Endre váza

Ajándék: Szász Endre tál

Az elmúlt évi eredmény alapján az a gyűjtő (kiállító) nyeri el:

- a) aki nemzetközi kiállításon eredményesen szerepelt, legalább vermeil érem díjazásban részesült,

- b) aki postatörténeti tanulmányát /irodalmi munkáját/ a szövetség kiadásában, vagy gondozásában megjelentette

Javaslattevők:

 1. adományozó
 2. Kiállítási Bizottság
 3. Zsűri Bizottság
 
2023: Glatz István

            

„KALLÓS PÉTER” Tematikus Filatéliai-Irodalmi Vándordíj

Alapítás éve: 2005

A díj: 61 cm arany-ezüst színű oxidált alumínium serleg, a talapzaton az elnevezést és rendeltetést feltüntető gravírozott táblával.

Azt a magyar gyűjtőt illeti meg:

- akinek előző évben kiadott – a tematikus filatéliával foglalkozó - könyve, nyomdai kiadványa (egyéb irodalmi anyaga, amelyet országos kiállításon bemutattak, értékeltek, majd onnan a Szövetség könyvtárába került) a legjobbnak bizonyult,

- ezek hiányában a Bélyegvilág/Filatéliai Szemlében megjelent legjobb tematikus írás szerzője.

Javaslattevő:

a) Tematikus Országos Értekezlet

b) Irodalmi Bizottság

 
2023: Juhász László

              

„MOSFITT OLIMPIAI VÁNDORDÍJ”

Alapítás éve: 2011.  

A díj: 30 cm., porcelán váza, fehér alapon kék virágminták

A vándordíjat az a gyűjtő kapja, aki a sport és olimpia témában kiállított anyagával, vagy irodalmi munkájával a hazai vagy nemzetközi kiállításokon a legjobb eredményt érte el.

Javaslattevők:

a) MOSFITT vezetőség

b) Kiállítási Bizottság

c) Zsűri Bizottság

 
 

              

A Bélyegmúzeum Vándordíja („BÉR ANDORIfjúsági Vándordíj)

Alapítás éve: 1999

Díj: Szász Endre váza, ajándék: hollóházi bonbonier

A díjat az odaítélést megelőző év eredménye alapján az az ifjúsági bélyeggyűjtő nyeri el:

- aki nemzetközi-, és hazai kiállításokon eredményesen szerepelt,

- aki az ifjúsági bélyeggyűjtést népszerűsítő filatéliai tanulmányát (irodalmi munka) a Bélyegmúzeum és a MABÉOSZ kiadásában, gondozásában, (vagy magánkiadásában) előző évben megjelentette.

Javaslattevők:      

a) adományozó  (életében)

b) Kiállítási Bizottság

c) Zsűri Bizottság

d) Irodalmi Bizottság

 
2023: Szél László

              

„Kostyál Ferenc” hagyományos kiállítói vándordíj

Alapítás éve: 2020.

Díj: Kovács Margit hölgyet ábrázoló kb. 40 cm magasságú kerámia szobora, rajta láncon lógó gravírozott fémtábla.

A díjat az a kiállító vagy gyűjtő nyerheti el, aki az adományozást megelőző naptári évben:

- a Hagyományos versenyosztályba tartozó gyűjteményével hazai vagy nemzetközi bélyegkiállításon kimagasló eredményt ért el, vagy

- a hagyományos filatélia területén jelentős kutatási eredményt ért el és azt publikálta is, vagy

- a MABÉOSZ Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztályban végzett társadalmi munkájával jelentősen támogatta e gyűjtési terület hazai és nemzetközi szakmai tevékenységét.

A díj örökös vándordíj, véglegesen nem ítélhető oda még többszöri elnyerés esetén sem! 

Amennyiben egy adott évben a vándordíjra nem érkezik be javaslat, akkor az nem adható ki    más bélyeggyűjtői tevékenység művelője számára.

Javaslattevők:

 1. Kiállítási Bizottság
 2. Zsűri Bizottság
 3. Visnya Sándor Hagyományos Gyűjtői Szakosztály
 
2023: Buday Ádám

II/3. Közösségi teljesítményekért adományozható vándordíjak, melyek odaítéléséről az elnökség dönt.

            

 „GAZDA GYULA” Vándordíj

Alapítás éve: 1959

A díj leírása: Juhászt ábrázoló bronz szobor márvány talapzaton.

Az a bélyeggyűjtő kör nyeri el, (vagy egyesület nyerheti el), amelyik a kiadást megelőző naptári évben a legeredményesebben működött, taglétszámát növelte, szakoktatást végzett, jelentős kiállítást rendezett.

Az eredményesség megítélése szempontjából különösen figyelembe veendők:

- rendszeres köri (egyesületi) életet él, előadásokat szervez, kiállításokat rendez, kiállítókat nevel

- ifjúsági szakkört támogat, vagy működtet

Javaslattevők: a megyei, fővárosi küldöttgyűlések

 
2023: Szent István  Bélyeggyűjtő Kör

              

A Philatelia Hungaria Kft. Ifjúsági Vándordíja

Alapítás éve: 2012.  

A díj leírása: Serleg márványtalapzaton

Ajándék: Bélyegberakó könyv

A Vándordíjat és a tárgyi ajándékot a HUNFILA kiállításon elért eredményével a legjobb ifjúsági bélyeggyűjtő nyeri el.

Javaslattevők:

a) Kiállítási Bizottság

b) Zsűri Bizottság

c) Országos Ifjúsági Bizottság

 
2023: Berta Anna

 

               

MABÉOSZ Szakosztályi Vándordíj

Alapítás éve: 2002

A díj leírása: kisméretű porcelán váza

A vándordíj pályázat, vagy ajánlás útján szakosztálynak, szakcsoportnak,
szekciónak egyaránt odaítélhető. Odaítéléséről az elnökség dönt.

Javaslattevő: Elnökség

 

  kisméretű porcelán váza

2023: Tematikus Szakosztály

              

„Dr. NAGY ELEMÉR” Vándordíj

Alapítás éve: 2000.

A díj leírása: Váza

A díjat az a gyűjtő nyerheti el, aki az elmúlt évben a legjobb külföldi anyagot mutatta be a FIP, FEPA vagy I. o. nemzeti kiállításon.

Javaslattevők:

 1. Kiállítási Bizottság
 2. Zsűri Bizottság
 
2023: -
 

II/4. Nem az Elnökség döntési hatáskörébe tartozó vándordíjak

              

„GÁL ENDRE” Tematikus Filatéliai Vándordíj

Alapítás éve: 2000

A díj leírása: 27,5 cm magas, Ovális csiszolt kristályváza, amelyhez az elnevezést és rendeltetést feltüntető réztábla tartozik.

Azt a magyar tematikus gyűjtőt illeti meg, aki két Bélyegnap közötti időszakban hazai, illetve külföldi országos, illetve nemzetközi, legalább 2. rangú bélyegkiállításon a legjobb eredményt érte el.

Azonos jogosultság esetében a Vándordíjat a legmagasabb rangú kiállításon sikeres gyűjtőnek kell odaítélni. Azonos rangú kiállítások esetében a külföldi kiállításon elért eredményt kell Vándordíjjal jutalmazni.A Vándordíj elnyeréséről oklevelet kell adni.

Maximum három egymást követő évben adható ugyanannak a személynek! Névi Pál Vándordíjjal egyszerre, ugyanannak a személynek nem adható.

Odaítélő testület: a Tematikus Szakosztály elnökéből és további 3 tagjából álló ad hoc bizottság:

a, szakosztály elnök
b, kiállítási bizottság tematikus tagja
c, zsűri bizottság tematikus tagja
d. egy fő a szakosztályból.

 
2023: Vanyó József

              

„SZÉKELY ISTVÁN” CM Kiállítói Vándordíj

Alapítás éve: 1987

A díj leírása: Fehér ólomkristály doboz fedéllel

Az a gyűjtő nyeri el, aki a megelőző évben Carte-Maximum kiállításon legsikeresebben szerepelt.

A díj odaítéléséhez bizottságot kell összehívni, amelynek tagjai: 

 1. Maximafiliai Szakcsoport elnöke (életében Székely Istvánné)
 2. MABÉOSZ ügyvezető igazgatója
 3. Kiállítási Bizottság
 4. Zsűri Bizottság
 
2022: Miklós László

 

             

 

 „ZBORAY BÉLA” CM Társadalmi Munkáért Vándordíj

Alapítás éve: 1987

A díj leírása: Fehér ólomkristály váza.

Az a gyűjtő nyeri el, aki a megelőző évben a legaktívabb társadalmi munkát végezte a Carte-Maximum gyűjtés érdekében

A díj odaítéléséhez bizottságot kell összehívni, melynek tagjai:

a) Tematikus Szakosztály elnöke,

b) Maximafiliai Szakcsoport elnöke (életében Székely Istvánné)

c) MABÉOSZ ügyvezető igazgatója

d) MABÉOSZ Elnökség szakosztályok irányába dolgozó felelőse.

 
2023: Vajda Henrik

II/5. Bélyegkiadással összefüggő vándordíjak

A díj odaítéléséről az Elnökség dönt.

A Vándordíjak a Bélyegvilág által meghirdetett „Az év legszebb bélyege” szavazás eredménye alapján évenként kerülnek kiosztásra.

A nyerteseket a Bélyegvilág olvasótól beérkezett szavazatok összeszámlálása határozza meg. A szavazat megszámlálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni. Szavazategyenlőség esetén az Elnökség dönt.

              

Az év legszebb magyar bélyege Tervezői Vándordíj 

Alapítás éve: 1967

A díj: Herendi porcelán váza

Az előző évben megjelent, legszebbnek ítélt magyar bélyeg tervezője kapja.

Az a grafikus nyeri el, aki a kiadást megelőző évben megjelent és a pályázaton első helyezést elért bélyeget vagy blokkot tervezte

 
2023: Weisenburger Istvá

              

Az év legszebb magyar bélyege Kivitelezői Vándordíj

Alapítás éve: 1967

A díj leírása: Zsolnai váza, Kisméretű ezüst serleg.

Az előző évben megjelent, legszebbnek ítélt magyar bélyeget előállító nyomda kapja

 
2022: Pénzjegynyomda Zrt.

.

III. Záró rendelkezések

1.   A bélyeggyűjtő körök, egyesületek, szakosztályok önálló kitüntetési rendszert alakíthatnak ki.

2.   A kitüntetések és díjak odaítélésének rendjét, újonnan felajánlott díjak bevezetését a MABÉOSZ Elnöksége határozattal szabályozza.

3.   Azon díjak esetében, ahol a kiállítási eredmény van meghatározva, a felterjesztési űrlap mellé csatolni kell a zsűri jelentés másolatát.

  4.   A MABÉOSZ Szövetségi Küldöttgyűlése 2020. szeptember 19-én a Kitüntetések, Díjak és Vándordíjak odaítélésének rendjét elfogadta, egyidejűleg a 2009. november 14-én elfogadott Kitüntetési Szabályzatot hatályon kívül helyezte.

 

Dr. Homonnay Géza s.k.

elnök

A díjak elnyerőinek névsora évenkénti bontásban honlapunk "Kitüntetések ás díjak" oldalán ismerhetők meg.