SZMSZ

 

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Elfogadta a 2021. 05. 29-i küldöttgyűlés I.

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (továbbiakban: MABÉOSZ) Országos Küldöttgyűlése (továbbiakban: küldöttgyűlés) az  Alapszabály 3.1 pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében a következő szervezeti és működési szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ) fogadja el :

 

 

II.

A MABÉOSZ ALAPADATAI

 

 

 1. / A MABÉOSZ-t a Fővárosi Törvényszék a 201 évi CLXXV. törvény alapján szövetségként az 1014. számon tartja nyilván.

 

 1. / A MABÉOSZ adószáma: 19458456-2-42

 

3./ A MABÉOSZ bankszámla száma: OTP 11706016-20808147-00000000

 

4./ A MABÉOSZ        székhelye:       1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

telefon:           1/332-7300

FAX:               1/269-0620

E-mail:           mabeosz@mabeosz.hu

Honlapja:        www.mabeosz.hu

 

 

 

 

III.

A MABÉOSZ SZERVEZETE

 

 

 1. / A MABÉOSZ SZERVEZETE a következők szerint tagozódik:

 

a.) Országos Küldöttgyűlés b.) Elnökség

c.) Elnök

d.) Felügyelő Bizottság   e.) Szakosztályok

f.) Szakbizottságok

g.) Megyei taggyűlések, (illetve küldöttgyűlések) Budapesti területi taggyűlések

 h.) Megyei, budapesti területi elnökségek

i.) Bélyeggyűjtő körök, báziskörök, ifjúsági körök j.) Tagegyesületek

k.) MABÉOSZ ügyviteli szervezete

 

 1. / AZ ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYŰLÉS

 

a.) Az Országos Küldöttgyűlés (továbbiakban: küldöttgyűlés) a MABÉOSZ legfőbb szerve, működését, hatás- és feladatkörét az Alapszabály szabályozza.

 

b.) A küldöttgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök, ennek hiányában a tisztségében idősebb alelnök hívja össze írásban.

 

c.) A meghívókat és az írásos előterjesztéseket a küldöttgyűlés előtt legalább tizenöt nappal ki kell küldeni.

Elektronikus meghívót azoknak kell küldeni, akik ezt írásban bejelentett nyilatkozatukkal kérik. A nyilatkozatot a küldöttgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább 30 nappal kell megtenni, vagy a bejelentést visszavonni.

 

d.) A határozatokat igénylő ügyekben a küldöttek az előzetes írásban meghirdetett napirendhez a MABÉOSZ Elnökének (továbbiakban: elnök) megküldött írásbeli javaslattal további napirendi pont felvételét kezdeményezhetik. Az előterjesztést írásban kell elkészíteni és azt legalább a küldöttgyűlés időpontjánál 8 nappal előbb el kell juttatni az elnökhöz. Az előterjesztést elektronikus úton, haladéktalanul meg kell küldeni valamennyi, a küldöttgyűlésbe küldöttet delegált szervezeti egység vezetőjének. A napirendi pont felvételéről a küldöttgyűlés dönt. (Lásd a jelen szabályzat 3/d. alpontját.)

 

e.) A küldöttek bármely meghirdetett napirendi ponthoz előzetesen írásban is észrevételt, vagy javaslatot tehetnek, amelyet az előző pontban meghatározott módon el kell juttatni a küldöttekhez.

 

f.) A küldöttgyűlésen a határozatok meghozatala nyílt szavazással történik, kivéve az elnöknek, az elnökség tagjainak, a Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB), valamint az Etikai Bizottság (továbbiakban: EB) elnökeinek  és tagjainak (együttesen: tisztségviselők) megválasztása eseteiben.

 

g.) A küldöttek 10 %-ának javaslatára összehívandó rendkívüli küldöttgyűlés esetén (ASz.

3.4 pont) a kezdeményezést tartalmazó beadványnak a MABÉOSZ-ba történő megérkezésétől számított 30 napon belülre – de legalább 8 nappal annak időpontja előtt küldött meghívóval – kell összehívni. Ebben az esetben a meghívót csak a honlapon kell közzétenni. Az intézkedés elmulasztása esetén az összehívásról – 15 napon belül – a Felügyelő Bizottság elnöke köteles gondoskodni.

 

 1. / A KÜLDÖTTGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSA

 

a.) Külön jelenléti íven kell rögzíteni, a szavazati, illetve a tanácskozási joggal meghívottak körét.

 

b.) A küldöttgyűlés megkezdése előtt:

  • ellenőrizni kell a szavazati jogosultságot,
  • meg kell állapítani a határozatképességet,
  • meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket,
  • választó küldöttgyűlésen meg kell választani a szavazatszedő bizottságot

-

c.) A küldöttgyűlést az elnök, vagy az elnök által kijelölt levezető elnök(ök) vezeti(k).

 

d.) A napirendi pontok tárgyalásának menete:

  • A napirendi pontokat az elnök (levezető elnök) terjeszti elő és fogadtatja el.

 

 

   • A küldöttek által írásban javasolt új napirendi pont (SzMSz 2/d. alpont) elfogadásához a jelenlevők a jelenlévők egyszerű szótöbbsége szükséges. A küldöttgyűlésen további új napirendi pont felvétele nem lehetséges.
   • Az írásban kiküldött előterjesztéshez a napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést tehet.
   • A hozzászólások időtartamát a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel korlátozhatja, de ennek mértéke nem lehet kevesebb 5 percnél. A korlátozásra a küldöttgyűlés megnyitásakor, vagy egy napirendi pont tárgyalásának megkezdéskor, bármely küldött ügyrendi javaslatára kerülhet sor.
   • A hozzászólásokra a napirendi pont előadója ad választ.
   • A határozati javaslatok elfogadása során, először a módosító javaslat(ok)ról kell egyenként szavazni, ezt követően kell az egész előterjesztést megszavaztatni.
   • Ugyanabban a témában újabb hozzászólást csak egy alkalommal lehet engedélyezni, kivéve a személyes megtámadás esetét. Az újabb hozzászólás legfeljebb 2 perces lehet.
   • A szavazati és tanácskozási jogosultság nélküli hozzászólási kérelmeket a levezető elnök bírálja el.
   • Ügyrendi kérdést, vagy javaslatot bármely küldött 2 percben tehet. A levezető elnök köteles megvonni a szót attól a küldöttől, akinek hozzászólása az ügyrendi kérdés/javaslat tárgyához nem tartozik.

 

e.) A küldöttgyűlésről minden esetben hangfelvételt és rövidített jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hozzászólások lényegét, valamint a hozott határozatokat, határidőket, felelősöket, az egyes szavazatok pontos arányait, ideértve a tartózkodásokat is. A hangfelvétel a jegyzőkönyv mellékletének minősül.

 

f.) A levezető elnök megvonhatja a szót attól – aki figyelmeztetés ellenére – nem a napirendi pontról beszél, az időkorlátot nem tartja be, vagy a küldöttgyűléshez méltatlan hangnemben beszél.

 

g.) Titkos szavazás (ASz. 3.8 pont) esetén a teremben szavazati és tanácskozási jogosultság nélküli személyek nem tartózkodhatnak, azonban a titkos szavazás eredményét változatlanul nyilvánosan kell kihirdetni.

 

 

 1. / AZ ELNÖKSÉG

 

a.) Két küldöttgyűlés között az elnökség, mint a MABÉOSZ ügyintéző és képviseleti szerve irányítja a szövetségben folyó munkát. Az elnökség az elnökből, két alelnökből és  elnökségi tagokból áll. Az elnökség alakuló ülését a megválasztásától számított legfeljebb 30 napon belül tartja meg. Az elnökség a két alelnököt az alakuló ülésen, tagjai sorából, nyílt szavazással választja meg.

b.) Az elnökség éves munkaterv és féléves ülésterv alapján dolgozik.

c.) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása esetén az elnököt az általa kijelölt alelnök helyettesíti. A cél és ok megjelölésével az elnökségi ülést három elnökségi tag is összehívhatja.

d.) Az elnökségi ülés meghívóját és az írásos anyagokat 8 nappal előbb kell kiküldeni. e.) A határozatokat egyszerű szótöbbséggel kell meghozni, szavazategyenlőség esetén új

szavazást kell elrendelni, egészen addig, míg határozat nem születik.

f.) Az elnökségi ülésről rövidített jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a hozzászólások érdemi részét, a hozott határozatokat, azok felelőseinek nevét, továbbá a feladat végrehajtásának határidejét.

g.) Az elnökségi ülések nem nyilvánosak.

 

 

h.) Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az ügyvezető igazgatót, a

FB elnökét és az adott napirendi pont tárgyalásához az érintett személyeket. A tiszteletbeli elnök és a szakmai folyóirat felelős szerkesztője meghívható az elnökségi ülésre.

i.) Az elnökség üléseiről, az ott megtárgyalt napirendekről és a meghozott határozatok lényegéről az ügyvezető igazgató a MABÉOSZ honlapja és szakmai folyóirata részére összefoglalást készít.

 

 

 1. / AZ ELNÖK

 

a.) Az elnökség tevékenységét az elnök irányítja.

b.) Összehívja és vezeti az elnökség üléseit és a küldöttgyűlést, illetve  szükség esetén gondoskodik a helyettesítéséről.

c.) Irányítja a szövetség és az ügyvezető igazgatón keresztül az ügyviteli szervezet munkáját. d.) Teljes jogkörrel képviseli a MABÉOSZ-t.

 

 

 1. / A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

a.) A bizottság elnökből és két tagból áll. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti.

b.) Határozatképes, ha legalább kettő tagja jelen van. Határozataihoz legalább kettő egyhangú szavazat szükséges.

c.) A bizottság éves munkaterv alapján végzi ellenőrzési tevékenységét. Köteles ellenőrizni az Alapszabály betartását, a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását.

d.) Soron kívüli ellenőrzést végez a küldöttgyűlés határozata és az elnökség felkérése alapján.

e.) A küldöttgyűlésén beszámol az általa végzett ellenőrzések tapasztalatairól, véleményezi a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, különös tekintettel az éves pénzügyi beszámolóra és az éves költségvetésre.

f.) Az ellenőrzés kezdési időpontjáról, annak természetéről 5 nappal előbb tájékoztatja az elnököt és az érintett vezetőket.

g.) Az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja az elnökséget, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetőit.

 

 

 1. / ETIKAI BIZOTTSÁG

a.) Az EB tevékenységét elnöke irányításával a küldöttgyűlésen,    2011. május 21-én elfogadott Etikai Szabályzat alapján végzi.

b. ) A végzett munkáról – az eljárás résztvevőinek személyiségi jogait szem előtt tartva, az elnök évente egyszer köteles beszámolni a  küldöttgyűlésnek.

c.) Ügyrendjét maga fogadja el. Az EB adminisztratív feladatairól a Titkárság gondoskodik.

 

 

 1. / SZAKOSZTÁLYOK

 

a.) A MABÉOSZ szakosztályait az 1. számú melléklet tartalmazza. b.) A szakosztályok éves program és költségvetés alapján dolgoznak.

c.) Működésüket az elnökség által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatuk szerint önállóan szervezik.

 

 

d.) Részanyagot   készítenek    a    MABÉOSZ    éves                        programjának    és                        költségvetésének kialakításához, valamint az éves beszámoló készítéséhez.

e.) Üléseikről jegyzőkönyvet készítenek, a határidők és felelősök megjelölésével, saját szabályzatuk alapján.

 

 

 1. / SZAKBIZOTTSÁGOK

 

a.) A MABÉOSZ szakbizottságait a 2. számú melléklet tartalmazza. b.) A szakbizottságokat az elnökség hozza létre.

c.) A szakbizottságok a MABÉOSZ szakmai programjainak kialakítását, azok ütemezését és végrehajtását segítő szervezetek.

d.) Középtávú és éves tervek, illetve éves költségvetés alapján dolgoznak.

e.) Részanyagot   készítenek    a    MABÉOSZ    éves                        programjának    és                        költségvetésének kialakításához, valamint az éves beszámoló elkészítéséhez.

f.) Működésüket az elnökség által jóváhagyott SZMSZ-uk szerint önállóan szervezik.

g.) Üléseikről jegyzőkönyvet készítenek a határidők és felelősök megjelölésével, saját szabályzatuk alapján.

 

 

 1. / MEGYEI TAGGYŰLÉSEK/KÜLDÖTTGYŰLÉSEK, BUDAPESTI TERÜLETI TAGGYŰLÉSEK ÉS ELNÖKSÉGEK

 

a.) A megyei és a budapesti területi taggyűlések a körök tagságának fórumai, évente – a küldöttgyűléshez igazodva – üléseznek. Ugyanez vonatkozik a megyei küldöttgyűlésekre, ha ezt a formát választják fórumuknak.

b.) A fővárosban a területi taggyűléseket a következő területi felosztás szerint kell megszervezni:

BUDAPEST KÖZPONT ÉSZAK-PEST

DÉL-PEST BUDA

Az egyes területekhez tartozó kerületek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

c.) A választásra jogosult szavazati jogát csak körének/egyesületének a területi nyilvántartás szerinti küldöttgyűlésén vagy taggyűlésén gyakorolhatja.

d.) A taggyűlések közötti időben a legalább 3 fős megyei és fővárosi területi elnökségek szervezik és végzik a munkát.

e.) Üléseikről jegyzőkönyvet készítenek a határidők és felelősök megjelölésével. f.) Az elnökségek éves program és a saját szabályzatuk alapján dolgoznak.

g.) Részanyagot   készítenek    a    MABÉOSZ    éves                        programjának    és                        költségvetésének kialakításához, valamint az éves beszámoló elkészítéséhez.

h.) Folyamatos    kapcsolatot    tartanak    a    területükön    tevékenykedő bélyegkörökkel, bélyegegyesületekkel, koordinálják és segítik tevékenységüket.

i.) Szervezik és koordinálják a filatelista életet.

j.) Küldötteik útján részt vesznek a küldöttgyűlés munkájában.

 

 

 1. / BÉLYEGGYŰJTŐ KÖRÖK, BÁZISKÖRÖK, IFJÚSÁGI KÖRÖK

 

a.) A bélyeggyűjtő körök a MABÉOSZ alapegységei. Tevékenységüket saját

szabályzatuk alapján végzik. Tagságuk, illetve képviselőik útján részt vesznek a megyei                      taggyűlések (küldöttgyűlések), illetve a budapesti területi taggyűlések munkájában.

b.) A báziskörök a területükön működő bélyeggyűjtő körök önkéntes társulása folytán

 

 

létrejött szervezetek. A báziskörök az Alapszabály szerint fogják össze a tag bélyeggyűjtő körök tevékenységét.

Munkájukat alapszabályuk vagy SZMSZ-uk, illetve a MABÉOSZ-vel kötött szerződésük alapján végzik.

 

 

 1. / TAGEGYESÜLETEK

 

a.) A tagegyesületek a 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrejött szervezetek, melyek kérelmük folytán a MABÉOSZ-be felvételt nyertek.

b.) A tagegyesületek tevékenységüket saját alapszabályuk alapján szervezik, betartva az Alapszabályban és a SZMSZ-ban foglaltakat.

 

 

 1. / A MABÉOSZ ÜGYVITELI SZERVEZETE

 

Az ügyviteli szervezet a szövetség adminisztratív szervezete, mely az ügyvezető igazgató

vezetése alatt ellátja a MABÉOSZ működtetésével és a tagok szolgáltatásokkal való ellátásával kapcsolatos feladatokat.

a.) A MABÉOSZ központi, illetve területi apparátusát, a szövetség feladatait figyelembe véve, az elnökség hozza létre, és állapítja meg létszámát.

b.) Az ügyviteli szervezet vezetője tisztségét pályázat alapján elnyert és az elnökség által kinevezett ügyvezető igazgató.

c.) Az ügyvezető igazgató munkáját a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és a SZMSZ előírásainak figyelembevételével az elnök irányítása és a munkakörére vonatkozó megállapodás alapján végzi.

d.) Az ügyviteli szervezet további tagjaival a MABÉOSZ nevében eljárva az ügyvezető igazgató köt megbízási szerződést. Az ügyviteli szervezet további tagjai feletti vezetői jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.

e.) Az ügyviteli szervezet az elnökség által elfogadott SZMSZ alapján végzi tevékenységét. A SZMSZ mellékletei a munkaköri leírások, leltározási szabályzat, pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok, selejtezési szabályzat, tűzvédelmi     szabályzat és a mindenkori jogszabályok által meghatározott szabályzatok.

 

 

 1. / A MABÉOSZ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

 

a.) A MABÉOSZ általános nemzetközi képviseletére, különös tekintettel a FIP és a FEPA szervezeteivel való kapcsolattartásra a külföldi bélyegszövetségekkel kapcsolatos kétoldalú együttműködésre az elnök jogosult.

b.) A napi nemzetközi kapcsolatok vitelében az elnököt az illetékes, a nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tag és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke segíti.

c.) A MABÉOSZ-nek külföldi állampolgárok, valamint határon túli bélyeggyűjtő körök, civil szervezetek is tagjai lehetnek.

 

 

 1. / A NYILVÁNOSSÁG SZABÁLYAI

 

a.) A tag ellenőrzési jogait a FB-n keresztül gyakorolhatja.

b.) A tag a személyét érintő dokumentumokba – felügyelet mellett – közvetlenül is betekinthet.

 

 

c.) Az elnök a betekintés jogát megtagadhatja – a tag személyes adatait kivéve – , ha az a MABÉOSZ gazdasági vagy más fontos érdekeit sérti, illetve ezt szerződő partnerével kötött megállapodás előírja.

 

 

 1. / A TAGOK RÉSZVÉTELE A MABÉOSZ TEVÉKENYSÉGÉBEN

 

a.) A MABÉOSZ tevékenységében való részvétel, jog és kötelezettség egyben.

b.) A választott tevékenységek személyhez kötöttek, azokat helyettesíteni, képviselettel ellátni nem lehet.

c.) A tisztségviselőnek, küldöttnek az üléseken és értekezleteken részvételi kötelezettsége van.

d.) A tisztségviselőnek, küldöttnek megválasztott személy akkor gyakorolhatja szavazati jogát, ha az őt megválasztó szervezet a megválasztás tényét rögzítő jegyzőkönyvet és az ahhoz csatolt jelenléti ívet a MABÉOSZ ügyvezetésének a küldöttgyűlést vagy értekezletet megelőzően 30 nappal megküldte.

 

 

17./ A MABÉOSZ GAZDÁLKODÁSA

 1. A MABÉOSZ a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásait figyelembe véve végzi gazdálkodási tevékenységét.
 2. A MABÉOSZ éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a küldöttgyűlés fogad el.
 3. A költségvetés keretein belül az elnökség határozza meg a bevételek felhasználását és kiadások teljesítését.
 4. A MABÉOSZ nevében kötelezettséget az elnök vállalhat.
 5. Az elnök a kötelezettségvállalási jogát 500.000 Ft feletti egyedi kifizetéseknél fenntartja, ezen összeghatár alatt a kötelezettségvállalási jogkört átruházza az ügyvezető igazgatóra. Az ügyvezető igazgatót szerződés kötéséhez előzetes írásbeli értesítési kötelezettség terheli az elnöknek, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy utólagosan soron kívül tájékoztatnia kell.
 6. Ha az elnök akadályoztatása esetén az Alapszabályban meghatározott helyettese(i) gyakorolják a kötelezettségvállalási jogkört, előzetesen írásban egyeztetni kell az elnökkel, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy utólagosan soron kívül tájékoztatniuk kell.
 7. Nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amelyek
 1. gazdasági eseményenként nem érik el a 200.000 forintot,
 2. pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak,
 3. más fizetési kötelezettségnek minősülnek: a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.
 1. A jogosultságokhoz kapcsolódó értékhatárok bruttó összegben  értendők.
 2. Kötelezettségvállalásra a feladatellátás érdekében, a célszerűség, a hatékonyság szem előtt tartásával kerülhet sor.
 3. A kötelezettségvállaló aláírásával felel a feladatellátással összefüggő jogszabályok, belső szabályzatok, rendelkezések, utasítások betartásáért, a kötelezettségvállalás tartalmáért, azért, hogy kötelezettségvállalásra csak a MABÉOSZ érdekében, a feladatellátáshoz valóban szükséges esetekben és mértékig kerüljön sor.
 4. Kötelezettségvállalás a 200.000 forintot elérő, illetve azt meghaladó kifizetéseknél a gazdasági vezető (főkönyvelő) ellenjegyzése után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, minden esetben csak írásban történhet.
 5. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
  1. a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet.
  2. a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
  3. a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
 6. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, valamint az elnököt, illetve a helyettesítését ellátó személyt. Ha az elnök (helyettese) a tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről a FB-t haladéktalanul írásban értesíteni kell, aki a soron következő ülésén köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.
 7. A kiadás utalványozása a MABÉOSZ nevében vállalt egyedi kötelezettségek esetében az elnök, illetve a kötelezettségvállalásra 1.5 és 1.6 pontok szerint felhatalmazott személyek jogosultak, az alaptevékenységhez kapcsolódó rendszeres kiadások esetében az ügyvezető jogosult.
 8. Pénzügyi teljesítést (banki átutalást, házipénztári kifizetést) megelőzően a gazdasági vezető (főkönyvelő) alaki és tartalmi szempontból felülvizsgálja a pénzügyi teljesítésre előkészített bizonylatot, melynek tényét szignójával igazolja.
 9. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el.
 10. A MABÉOSZ céljai megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő vállalkozási tevékenységet végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
 11. A MABÉOSZ bankszámlája feletti rendelkezési jogot összeghatártól függetlenül az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök(ök) bármely elnökségi taggal együttesen jogosult gyakorolni. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot 500.000 Ft vagy az alatti kifizetéseknél az ügyvezető igazgató önállóan jogosult gyakorolni.

18./ AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS KIADMÁNYOZÁS RENDJE

 1. A MABÉOSZ feladatkörébe tartozó ügyeket az a szervezeti egység köteles intézni, amelynek az Alapszabályban, illetve az SZMSZ-ban foglaltak szerint az adott ügy a feladatkörébe tartozik.
 2. A központi ügyintézés megszervezése, a teljesítési határidők, a soron kívüliség meghatározása az ügyvezető igazgató feladata és felelőssége.
 3. A kiadmányozási jog az arra jogosult személynek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó intézkedése. A kiadmányozási jog kiterjed az intézkedések kiadására és jóváhagyására, döntések meghozatalára, az azt tartalmazó ügyirat aláírására, az ügyirat elküldésének és irattárba helyezésének elrendelésére.
 4. A kiadmányozási jog az elnököt önállóan, az Alapszabály szerinti jogkörében, általános jelleggel illeti meg. Az elnök a kiadmányozást saját nevében, valamint a MABÉOSZ nevében gyakorolja.
 5. Az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén az Alapszabály szerinti, helyettesítéssel megbízott személy kiadmányoz. Az alelnök(ök) és az elnökség tagjai kiadmányozzák továbbá a feladatmegosztás szerint azon ügyiratokat, amelyekben az adott ügyben illetékesek.
 6. 500.000 Ft értékhatárig általános jelleggel minden adminisztratív ügyben a MABÉOSZ Titkárságának van kiadmányozási joga. A MABÉOSZ Titkárságának kiadmányozási joga az ügyvezető igazgatót illeti meg. 
 7. A Titkárság munkatársai a Titkárság SZMSZ-e szerinti ügyrend alapján jogosultak kiadmányozni az ügyviteli jellegű, érdemi döntést nem tartalmazó ügyiratokat, valamint a döntések másolatának közlését.

 

 

19/ BÉLYEGZŐ HASZNÁLATA, KEZELÉSE

 

a.) Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni.

b.) Valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról és a használat jogosultjáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért az ügyvezető igazgató felelős.

c.) A bélyegző használat szabályait az ügyvezető igazgató állapítja meg az elnök jóváhagyása mellett.

 

 

20/  Jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t MABÉOSZ 2021. május 29. napján

              tartott küldöttgyűlése fogadta el.

              A SZMSZ mellékleteinek naprakész vezetéséért az ügyvezető igazgató a felelős.

 

 

21/  A SZMSZ kihirdetéséről az ügyvezető igazgató gondoskodik a Bélyegvilágban.

 

 

22/  A MABÉOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei:

  • 1. számú melléklet: A MABÉOSZ szakosztályai
  • 2. számú melléklet: A MABÉOSZ szakbizottságai

 

 

Budapest, 2021. május hó, 29. nap.

 

 

Dr. Homonnay Géza

elnök

 

 

Záradék: Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2021. május 29. napján tartott küldöttgyűlésen a  KGY/2021/… (V.29.) számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.

 

 

                                                                                Dr. Homonnay Géza

                                                                                                        elnök

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

A MABÉOSZ szakosztályai:

 

  • Díjjegyes Szakosztály
  • Emlékív és Levélzáró-bélyeg Gyűjtő Szakosztály (ELGYűSZ)
  • „Visnya Sándor” Hagyományos Gyűjtői Szakosztály
  • Ifjúságért Szakosztály
  • Külföldi Bélyeget Gyűjtők Szakosztálya
  • Légiposta Szakosztály
  • Magyar Olimpiai és Sportfilatelisták Társasága (MOSFIT)
  • Modern Filatélia Szakosztály (MOFILA)
  • Okmány- és Illetékbélyeg Gyűjtők Szakosztálya
  • Magyar Perfin Klub
  • Postatörténeti Szakosztály
  • Ragjegy-gyűjtő Szakosztály
  • Tematikus Szakosztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

 

A MABÉOSZ állandó bizottságai:

 

  • Etikai Bizottság
  • Felügyelő Bizottság
  • Hagyatéki és Bélyegtanácsadó Bizottság
  • Irodalmi Bizottság
  • Kiállítási Bizottság
  • Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
  • Országos Ifjúsági Bizottság
  • Székházbizottság
  • Zsűri Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

Csatolmány: