Alapszabály

A MAGYAR BÉLYEGGYŰJTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

Elfogadott 2016. 12. 10.

PREAMBULUM

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (a továbbiakban: MABÉOSZ) a bélyeggyűjtők által létrehozott, egyesületi formában működő kulturális nonprofit civil szervezet, amely tagjai ismereteinek, műveltségének növelése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében folytatja tevékenységét.

Az 1922. június 12-én megalakult Magyar Bélyeggyűjtő Egyesületek Országos Szövetsége (MABEOSZ) 1952. február 24-től a bélyeggyűjtő szervezetek összevonásával, Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége néven (MABÉOSZ) néven országos szervezetként működik.

A MABÉOSZ elődszervezete révén 1927. június 05-e óta tagja a FIP-nek (Fédération Internationale de Philatelie) és 1989. május 29-e óta a FEPA-nak (Federation of European Philatelic Association).

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. Az egyesület neve:

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége
National Federation of Hungarian Philatelists
Landesverband der Ungarischen Philatelisten
Fédération Nationale des Philatélistes Hongrois
 2. Rövidített név: MABÉOSZ
 3. Működési terület:  Nemzetközi
 4. Székhely:     1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
 5. Honlap: www.mabeosz.hu
6. Jelvény (logo):         10 mm átmérőjű körben, fekete alapon 7x5 mm-es méretű fehér levélboríték, középen pecsét viaszt jelképező piros ponttal, a kör fölött három karika a nemzeti színek sorrendjében
7. A MABÉOSZ politikai tevékenységet nem folytat.

 

II. A MABÉOSZ CÉLJA ÉS FELADATAI

1.)      A MABÉOSZ célja: ápolja és fejleszti a magyar filatélia és kultúra hagyományait, segíti a filatéliai tevékenységet, továbbá törekszik a magyar filatéliai értékek megőrzésére, értékállóságára, elismertségének növelésére.

2.)      A MABÉOSZ feladatai:

2.1      Népszerűsíti a bélyeggyűjtést, támogatja és elősegíti az ifjúság kulturális és filatéliai nevelését, hozzájárul a honismeret és a hazaszeretet fejlesztéséhez.

2.2      Tevékenyen részt vesz, illetve közreműködik a filatélia minden ágának – így a bélyeggyűjtés, az ifjúsági nevelés, a filatéliai kutatás, a szakirodalom, a postatörténet, a bélyegvizsgálat, a kiállítások szervezése, valamint a bélyegkiadás és forgalmazás – művelésében.

2.3      Képviseli és védi a magyar filatéliai társadalom érdekeit.

2.4      Fellép a hamisítással, a hamisítványok terjesztésével, a filatéliai csalással szemben, segíti a bélyegszakértői tevékenységet.

2.5      Bélyegkör vezetői tanfolyamokat szervez, kidolgozza a képzési tematikát.

2.6      Támogatja a filatéliai tudományos és kutatómunkát, irodalmi tevékenységet, valamint a hazai és nemzetközi információáramlást.

2.7      Segíti tagegyesületeit, bélyeggyűjtő köreit, szakosztályait, valamint rendezvényeiket.

2.8      Helyi, országos és nemzetközi kiállításokat rendez, segíti az azokon való részvételt.

2.9      Filatéliai szolgáltatásokat nyújt – elsősorban tagjainak – azzal, hogy:

 • helyi, regionális és országos cserenapokat rendez;
 • cserefüzet-forgalmazással elősegíti a bélyegcserét;
 • népszerűsítő, illetve szakmai filatéliai kiadványokat, szaklapokat jelentet meg;
 • gondoskodik a MABÉOSZ honlapjának működtetéséről;
 • filatélia szakkönyvtárat tart fenn, gondoskodik annak működéséről és fejlesztéséről;
 • hagyatéki tanácsadást nyújt.

2.10    Kapcsolatot tart és együttműködik a filatéliai és más gyűjtési területeken érdekelt szervezetekkel és személyekkel, különösen a Magyar Posta Zrt.-vel, annak alapítványaival, a Magyar Filatéliai Tudományos Társasággal, szakmúzeumokkal, könyvtárakkal, bélyegkereskedőkkel és árverezőházakkal, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületével.

2.11    Képviseli a magyar filatelistákat a nemzetközi filatéliai szervezetekben.

2.12    Keresi és ápolja a nemzetközi filatéliai kapcsolatokat, támogatja a külföldi, különösen a határon túli magyar filatéliai szervezeteket, gyűjtőket. Támogatja a népek, kultúrák, művészetek határokon átívelő népszerűsítését, előmozdítja a filatéliai turizmust.

2.13    Kezdeményezi a filatelista érdekeket, célokat támogató alapítványok létrehozását, segíti a kuratóriumok munkáját.

III. A MABÉOSZ TAGSÁGA, A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

1.)      A MABÉOSZ rendes tagja az a bel- vagy külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezet, aki elfogadja a MABÉOSZ céljait, nyilatkozik belépési szándékáról, teljesíti a tagsággal kapcsolatos kötelezettségeit. A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve azt, hogy egyesületi tisztségre, ideértve a küldötti megbízást is, csak nagykorú természetes személy választható. A természetes személy tagfelvételéről a bélyeggyűjtő kör/egyesület elnöksége dönt. A bélyeggyűjtő körök/egyesületek felvételéről a megyei/Budapest területi elnökség javaslata alapján, a MABÉOSZ elnöksége dönt. A tag felvétele csak abban az esetben tagadható meg, ha őt belépési szándékát megelőző 3 éven belül a MABÉOSZ-ból kizárták. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat megtételének napjával, visszaható hatállyal jön létre. A korábbi tag csak a tagsági jogviszonyának megszűnését követő naptári évben kérheti újra felvételét.

2.)      A MABÉOSZ ifjúsági tagja lehet az a rendes tag, aki még nem töltötte be 21. életévét.

3.)      A MABÉOSZ pártoló tagja az a bel- vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a tagsággal járó kötelezettségek nélkül rendszeresen támogatja a MABÉOSZ-t.

A pártoló tag felvételéről a MABÉOSZ Elnöksége határoz. A pártoló tagnak felvételi kérelmében a rendszeres támogatás módozatáról is nyilatkoznia kell.

4.)      A MABÉOSZ Küldöttgyűlése tiszteletbeli tagnak választhatja azt a természetes személyt, aki filatéliát elősegítő jelentős tevékenységet folytat, vagy a magyar filatélia érdekében jelentős tevékenységet fejtett ki.

5.)      A tagsági jogviszony megszűnik:

a.)     a tag kilépésével;

b.)    a tagsági jogviszony MABÉOSZ általi felmondásával;

c.)     a tag kizárásával;

d.)    a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát a MABÉOSZ képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A MABÉOSZ tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, amennyiben a tag az éves tagdíjat határidőben – 30 napos póthatáridő biztosítását követően – sem fizeti meg.

6.) A tag kizárása

A tagnak jogszabályt, a MABÉOSZ alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén I. fokon az Elnökség, II. fokon a Küldöttgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv írásbeli, az Elnökséghez címzett kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A jelen alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat az alábbiak szerint határozza meg:

a.)     A bejelentést a rendelkezésére álló iratokkal, bizonyítékokkal együtt a MABÉOSZ elnöke megküldi az eljárás alá vont személynek, az Elnökség által felkért vizsgálóbiztosnak, továbbá az ügyvezetőnek nyilvántartás végett.

b.)    A kizárási eljárást megelőzően vizsgálatot kell tartani. A vizsgálóbiztos a vizsgálat során tanút hallgathat meg, szakértőt vehet igénybe, helyszínt tekinthet meg, okiratot és más bizonyítási eszközt szerezhet be. Az eljárás alá vont személyt a vizsgálat során meg kell hallgatni. Az eljárás alá vont személy észrevételeket, bizonyítási javaslatokat tehet, az ügy iratait megtekintheti és érdemben védekezhet, valamint jogi képviselőt vehet igénybe.

c.)     A vizsgálati eljárást követően a vizsgálóbiztos jelentést tesz az Elnökségnek. Amennyiben a vizsgálóbiztos indítványt tesz a kizárási eljárás megindítására, úgy az Elnökség 3 tagú fegyelmi tanácsot jelöl ki a kizárási indítvány megtárgyalására.

d.)    A fegyelmi tanács tárgyalást tart, meghallgatja a vizsgálóbiztost, az eljárás alá vont tagot, jogi képviselőjét, és határozatában indítványt tesz a kizárási indítvány elutasítására vagy elfogadására az Elnökségnek, vagy a kizárási eljárás megszüntetése mellett más, a MABÉOSZ fegyelmi szabályzatában felsorolt fegyelmi büntetést szab ki.

e.)     Az Elnökség dönt I. fokon a tag kizárásáról, eljárása során nem köti a 3 tagú fegyelmi tanács kizárási indítványa. 

f.)     Az Elnökség tag kizárását kimondó határozatát, valamint az eljárást megszüntető határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell az eljárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell.

g.)    A kizárást tartalmazó elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül az Elnökséghez benyújtott írásbeli fellebbezésnek van helye, amelyről a Küldöttgyűlés soron következő ülésén dönt.

h.)    A tagsági jogviszony fellebbezés híján az Elnökség határozatának igazolt módon történő kézbesítése napján szűnik meg, a küldöttgyűlési határozat bírósági felülvizsgálata esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján.

7.)      A tagsági jogviszony megszűnéséről az érintettet igazolható módon értesíteni kell.

IV. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.)      A tag tagsági jogait az általa választott, a MABÉOSZ szervezeti struktúrájába tartozó, szervezeti egység keretében gyakorolja.

2.)      A rendes tag jogai:

a.)     A nagykorú természetes személy tag szavazati joggal vehet részt a szervezeti egysége taggyűlésén, illetve választott küldöttként a Küldöttgyűlésen.

b.)    A nagykorú természetes személy tag a MABÉOSZ bármely tisztségére megválasztható, tevékenységét társadalmi munkában látja el.

c.)     Észrevételt tehet a MABÉOSZ tevékenységéről, javaslatot terjeszthet elő.

d.)    Igénybe veheti – a szervezeti és működési szabályzatban részletezettek szerint – a MABÉOSZ által biztosított szolgáltatásokat.

e.)     Más szervezeti egységbe tartozó, illetve küldöttnek nem választott tag, a tiszteletbeli és a pártoló tag szavazati jog nélkül részt vehet a MABÉOSZ bármely taggyűlésén/küldöttgyűlésén, részére hozzászólási jogot a levezető elnök adhat.

f.)     Részt vehet a szakosztályok munkájában.

g.)    Részt vehet a MABÉOSZ által rendezett kiállításokon, rendezvényeken.

3.)      A rendes tag kötelezettségei:

a.)     A MABÉOSZ célkitűzéseinek elősegítése, programjainak támogatása.

b.)    A MABÉOSZ érdekeinek képviselete, szervezeten belül és kívül egyaránt.

c.)     A MABÉOSZ alapszabályában az etikai, fegyelmi és más szabályzatokban foglaltak betartása és ezek szerinti viselkedés és eljárás.

d.)    Az előírt tagdíj az elnökség által meghatározott határidőre történő befizetése.

e.)     A MABÉOSZ vagyonának óvása.

f.)     A MABÉOSZ hivatalos helyiségeiben a házirend betartása.

4.)      Az ifjúsági tagot minden, a rendes tagra érvényes jog és kötelezettség megilleti.

Az ifjúsági tagok tagdíjfizetési kötelezettségét a rendes tagokétól eltérő, kedvezményes összegben kell megállapítani.

5.)      A jogi személy tag rendes tagsági jogait és kötelezettségeit az általa írásban meghatalmazott természetes személy útján gyakorolhatja. A jogi személy tag képviselője kettős szavazati joggal nem rendelkezik.

A jogi személy tag MABÉOSZ tisztségre nem választható.

6.)      A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:

 • Tagdíjmentességet élvez.
 • Egyebekben megilletek mindazon jogok, melyek a rendes tagokat, illetve rá is vonatkoznak a rendes tagok kötelezettségei.

7.)      A pártoló tag jogai és kötelezettségei:

 • Jogosult a MABÉOSZ Küldöttgyűlésén tanácskozási joggal részt venni.
 • Igénybe veheti a MABÉOSZ szolgáltatásait.
 • Köteles az általa vállalt formában (mértékig) a MABÉOSZ-t támogatni.

8.)      A tagdíj mértéke:

A rendes tagok évente előre meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek fizetni. 2016‑ban az éves alaptagdíj mértéke 5.000,- Ft, a támogatási tagdíj 8.000,- Ft, az ifjúsági tagdíj összege 1.000,- Ft volt. Év közben belépő tagok azonos összegű tagdíjat kötelesek fizetni, a július 1. után belépő tagok az éves tagdíj felét.

A támogatási tagdíjat fizetők kedvezményeiről a Küldöttgyűlés a tagdíj mértékének megállapításával egyidejűleg határoz.

A tagdíj mértékéről a MABÉOSZ Küldöttgyűlése évente dönt az Elnökség javaslatára.

V. A MABÉOSZ SZERVEZETE

1.) Bélyeggyűjtő körök, báziskörök, ifjúsági körök

1.1      A MABÉOSZ tagja tevékenységét bélyeggyűjtő körben, vagy bélyeggyűjtő egyesületben végzi. A tag több körben, vagy egyesületben is tevékenykedhet, de csak egy kör, egyesület tagjaként gyakorolhatja tagsági jogait.

1.2      Bélyeggyűjtő kör Magyarországon, valamint a külföldi államokban is szervezhető.

1.3      A bélyeggyűjtő kör nem jogi személy.

1.4      Új bélyeggyűjtő kör létrehozásához legalább öt természetes személy szükséges, akik maguk közül elnököt – szükség esetén titkárt, ellenőrt (együttesen: vezetőség) – választanak és kérik a megalakuló kör szövetségi nyilvántartásba való felvételét.

1.5      A kör tevékenységét, gazdálkodását önállóan, belső szabályai szerint végzi, személyi felelősséggel, a MABÉOSZ Alapszabályával, SZMSZ-ével összhangban.

1.6      Új tag felvételéről és a tagsági jog törléséről a taggyűlés dönt. A kör tagnyilvántartást vezet, amelyet a központi nyilvántartás céljából a MABÉOSZ tagnyilvántartását végző szervezeti egységéhez minden év április 30-ig köteles megküldeni.

1.7      A Báziskörök a területükön működő bélyeggyűjtő köröket fogják össze önkéntes társulás alapján. Tagnyilvántartásukat, a tagdíjak beszedését, a bélyegújdonság és a MABÉOSZ szaklapjának az elosztását a MABÉOSZ-szal kötött írásbeli megállapodásban rögzítettek szerint végzik.

1.8      A Báziskör létrehozásának feltétele az, hogy a kör az elnökség részére írásban jelezze, hogy vállalja az 1.7 pont szerinti feladatok elvégzését, és tagsága a csatlakozó körök tagságával együtt eléri a 30 főt.

1.9      Ifjúsági kört legalább öt ifjúsági MABÉOSZ tag alakíthat, nagykorú körvezető irányításával. A körvezető más körnek is tagja lehet.

2.) Tagegyesületek

2.1      A tagegyesületek olyan önállóan szerveződő egyesületek, amelyek saját alapszabályuk szerint önálló jogi személyként működnek a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint.

2.2      Tagegyesület lehet bármely gyűjtői egyesület, amely tevékenységének tartja a bélyeggyűjtést. A tagegyesület kérelme alapján jogi személy tagként nyerhet felvételt a MABÉOSZ tagjai sorába. Tagegyesület felvételéről a MABÉOSZ elnöksége dönt. A MABÉOSZ-szal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket külön megállapodásban kell rögzíteni.

2.3      A tagegyesület tagsága szavazati joggal vesz részt a MABÉOSZ megyei, illetve Budapest területi taggyűlésein.

2.4      A tagegyesület a MABÉOSZ-on belüli jogait azt követően gyakorolhatja, hogy a MABÉOSZ elnöksége a jogi személy tagok közé felvette és az elnökség által megállapított tagdíjat befizette.

2.5      A tagegyesület elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott tagja az egyesület nevében gyakorolja a szavazati jogot a megyei taggyűlésen, illetve a Budapest területi taggyűlésen.

3.) A Küldöttgyűlés

3.1      A MABÉOSZ legfőbb döntéshozó szervezete a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlés a MABÉOSZ-t érintő minden kérdésben dönthet.

A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • Az alapszabály és a szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása.
 • A fegyelmi, az etikai és a választási szabályzat elfogadása, módosítása.
 • A MABÉOSZ megszűnésének, szétválásának, vagy más szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása.
 • Döntés a MABÉOSZ közhasznú jogállásáról.
 • A MABÉOSZ elnökének, elnökségének, a felügyelő és az etikai bizottság elnökének és tagjainak (együttesen tisztségviselők) megválasztása és visszahívása.
 • Az éves beszámolók (elnökség, a felügyelő-, és az etikai bizottság), valamint a következő évi programok elfogadása.
 • A MABÉOSZ pénzügyi beszámolójának elfogadása.
 • A MABÉOSZ éves költségvetésének elfogadása.
 • Az éves tagdíj, az elnök tiszteletdíjának, költségtérítésének, valamint egyéb költségtérítéseknek a meghatározása.
 • A MABÉOSZ tiszteletbeli elnökének, tiszteletbeli tagjainak megválasztása.
 • Döntés a MABÉOSZ ingatlanjainak eladásáról, illetve megvásárlásáról.

3.2      A tisztségére méltatlanná váló tisztségviselő és küldött visszahívható. Visszahívást kezdeményezhet a MABÉOSZ elnöksége, etikai illetve fegyelmi bizottsága. A visszahívást indokolni kell. Visszahívást akkor lehet kezdeményezni, ha:

 • a tisztségviselőt vagy küldöttet letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélik,
 • az alapszabályban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,
 • ha vállalt feladatát tartósan, legalább egy éven keresztül nem látja el.

A küldöttet az őt megválasztó szervezeti egység a választási szabályzat 6.§-ának értelemszerű alkalmazásával hívhatja vissza.

3.3      A Küldöttgyűlést az elnökség határozata alapján évente legalább egyszer a MABÉOSZ elnöke hívja össze, négyévenként tisztújító Küldöttgyűlést kell tartani. A Küldöttgyűlésre a meghívót a hely, az időpont és a javasolt napirend megjelölésével 15 nappal előbb, postai vagy elektronikus úton el kell küldeni.

(Elektronikus úton az erre bejelentkező küldöttek kapnak meghívót. Ennek részletes szabályait az SZMSZ-ben kell előírni.)

A meghívónak tartalmaznia kell

 • a MABÉOSZ nevét és székhelyét,
 • a Küldöttgyűlés idejének és helyszínének (MABÉOSZ székhelye) megjelölését,
 • a Küldöttgyűlés napirendjét.

A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a MABÉOSZ tagjai és szervei a Küldöttgyűlést összehívó személytől vagy szervtől kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a Küldöttgyűlést összehívó személy vagy szerv jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Küldöttgyűlést összehívó személy vagy szerv nem dönt vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

3.4      A Küldöttgyűlést abban az esetben is össze kell hívni, ha azt a küldöttek egytizede, az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

3.5      A Küldöttgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül minden MABÉOSZ tag részt vehet.

A Küldöttgyűlés időpontját – legalább 30 nappal előbb – a nyilvánosság biztosítása érdekében a MABÉOSZ honlapján, valamint szaklapjában közzé kell tenni.

A Küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyűlés az eredetileg meghirdetett napirendek tekintetében a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés időpontját és helyét, amely azonos lehet a korábbi küldöttgyűlés napjával és helyével, a meghívóban meg kell jelölni.

3.6      A Küldöttgyűlésen valamennyi jelenlévő küldött egyszerű szótöbbségével, személyenkénti nyílt szavazás útján választja meg a Küldöttgyűlés tisztségviselőit, nevezetesen a levezető elnököt, a szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait, a jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket.

A Küldöttgyűlés határozatait – a jelen Alapszabályban megjelölt kivételektől eltekintve – nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben a napirendek nem változtak, valamint az újra összehívott Küldöttgyűlés időpontját a meghívó szövege tartalmazza.

A küldöttgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a.)     akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a MABÉOSZ terhére másfajta előnyben részesít. E rendelkezés alkalmazásában nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a MABÉOSZ által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás;

b.)    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c.)     aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d.)    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,

e.)     aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f.)     aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

3.7      A MABÉOSZ alapszabályának módosításához a jelenlévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A MABÉOSZ céljának módosításához, valamint a megszűnéséről, szétválásáról vagy más szervezettel való egyesüléséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

3.8      Titkos szavazást kell tartani a tisztségviselők megválasztásakor, visszahívásakor, a tag kizárása esetén, illetve más személyi ügyben. A visszahívás részletes szabályait a MABÉOSZ Választási Szabályzatában kell meghatározni. Visszahívás esetén egyúttal a tisztségviselő helyére megválasztandó új tisztségviselőt is meg kell jelölni és a két kérdésről egy Küldöttgyűlésen kell dönteni.

3.9      Küldöttgyűlés állapítja meg a tagdíj mértékét és rendszerének kialakítását.

3.10    A Küldöttgyűlés beszámoltatja az általa felállított bizottságokat.

3.11    A Küldöttgyűlés résztvevői:

a.)     A Küldöttgyűlésen szavazati joggal részt vesznek:

 • a megyei/Budapest területi taggyűlések megválasztott küldöttei
 • a szakosztályok megválasztott küldöttei
 • a MABÉOSZ elnöke

b.)    A Küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

 • az elnökség küldöttnek meg nem választott tagjait,
 • a tiszteletbeli és pártoló tagokat,
 • a MAFITT elnökét, a Bélyegmúzeum és a Postamúzeum igazgatóját, Magyar Posta Zrt. képviselőjét,
 • a megyei/Budapest területi taggyűlések, a szakosztályok, a bizottságok küldöttnek nem választott elnökeit,
 • külföldön működő MABÉOSZ körök elnökeit,
 • a bizottságok elnökeit.

4.) Megyei/Budapest területi taggyűlések

4.1      A megyei/Budapest területi taggyűléseket évente legalább egy alkalommal – a MABÉOSZ Küldöttgyűlése előtt – össze kell hívni, melyen minden tag részt vehet.

A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha a területhez tartozó tagok egy tizede az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi.

4.2      A megyei/Budapest területi taggyűlést a megyei/Budapest területi elnökök hívják össze.

4.3      A megyei/Budapest területi taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • A megyei/Budapest területi elnökség és a küldöttek megválasztása;
 • az éves megyei/Budapest területi program és az éves munkáról szóló beszámoló elfogadása;
 • kitüntetési javaslatok megvitatása, felterjesztése az elnökség részére;
 • vélemény nyilvánítása a MABÉOSZ elnökségének szakmai beszámolójáról;
 • vélemény nyilvánítása a MABÉOSZ éves mérlegéről és költségvetéséről.

4.4      A megyei/Budapest területi taggyűlés 50 főig egy főt, minden további megkezdett 50 fő után további 1-1 főt választ a MABÉOSZ Küldöttgyűlésébe.

4.5      A megyei taggyűlés taggyűlési, illetve küldöttgyűlési formában való szervezésről is dönthet.

4.6      A fővárosban Budapest területi taggyűléseket kell szervezni, ennek feltételeit a MABÉOSZ SZMSZ-ében kell meghatározni.

5.) A MABÉOSZ Elnöksége

5.1      A két Küldöttgyűlés közötti időszakban a 7 tagú elnökség a MABÉOSZ ügyintéző és képviseleti szerve.

Az elnökség tagjai: Az elnök, alelnök(ök), továbbá az elnökségi tagok.

5.2      Az elnök javaslatára tagjai közül megválasztja az alelnökö(ke)t.

5.3      A MABÉOSZ elnöke legfeljebb két ciklusra, az elnökség tagjai egymást követően legfeljebb két ciklusra választhatók.

5.4      A Küldöttgyűlés és az elnök hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – bármely ügyben intézkedhet.

5.5      Előkészíti döntésre a Küldöttgyűlés részére:

a.)  az éves beszámolót és programot;

b.)  az éves költségvetést és pénzügyi beszámolót;

c.)  a MABÉOSZ alapszabályának (szervezeti és működési szabályzatának) tervezetét és ennek módosítási tervezeteit;

d.)  a Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó többi szabályzat tervezetét;

e.)  javaslatot tesz a pártoló, illetve tiszteletbeli tagokra.

5.6      Éves munkaterv és ülésterv alapján dolgozik, legalább kéthavonta tartja üléseit.

          Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

5.7      Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

5.8      Ülései nem nyilvánosak. Az elnökségi ülés határozatait nyilvánosságra kell hozni a MABÉOSZ szaklapjában, illetve honlapján.

5.9      Egyes feladatok ellátására a tagok és külső szakértők felkérésével eseti bizottságokat hozhat létre.

5.10    Dönt a bélyeggyűjtő körök és a tagegyesületek felvételéről.

5.11    Dönt a szakbizottságok létrehozásáról, megbízza a szakbizottságok elnökeit és azok tagjait. Elbírálja a szakosztályok megalakítási kérelmét.

5.12    Javaslatot tesz a – az illetékes szakosztályok véleményének kikérésével – FIP és a FEPA különböző funkcióira javasolt MABÉOSZ tagok személyére, kijelöli a hazai I. osztályú és nemzetközi kiállítások megbízottait.

5.13    Tájékoztatást kér a megyei/Budapest területi elnökségektől, a szakosztályoktól és beszámoltatja a szakbizottságokat az általuk végzett munkáról.

5.14    Dönt az általa szervezett országos kiállítások rendezéséről, azok költségeiről, továbbá a nemzetközi kiállításokon való szövetségi részvételről.

5.15    Meghatározza a MABÉOSZ szolgáltatásainak körét, valamint ezen szolgáltatások díját.

5.16    Kitüntetéseket, vándordíjakat ítél oda a mindenkori kitüntetési szabályzat előírásainak figyelembevételével. Javaslatot tesz a Küldöttgyűlés részére a tiszteletbeli tagságra.

5.17    Pályázatokat ír ki. Elbírálja a MABÉOSZ ügyvezető igazgatójának valamint a szakmai folyóirat felelős szerkesztőjének tisztségére beadott pályázatokat.

5.18    Az Elnökség  működésének és eljárási rendjének részletes szabályait a MABÉOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

5.19.   Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§-ának (1) és (2) bekezdései szerint a Küldöttgyűlés (döntéshozó szerv) és az elnökség (ügyvezető, ügyintéző szerv) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a.)     kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.)    bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

5.20.   Az elnökség tagja nem lehet olyan személy, aki a Ptk 3:22.§ (1), (4), (5) és (6) bekezdésében foglalt kizáró és összeférhetetlenségi rendelkezések alapján nem tölthet be jogi személynél vezető tisztségviselői tisztséget.

 

5.21.   Az elnökségi tag tagsága megszűnik:

a.)     határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b.)    megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c.)     visszahívással;

d.)    lemondással;

e.)     az elnökségi tag halálával;

f.)     az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g.)    az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

6.) A MABÉOSZ elnökének jogállása és feladatai

6.1      Két elnökségi ülés között az elnök irányítja a munkát valamint az ügyvezető igazgató útján az apparátus tevékenységét.

6.2      Önállóan képviseli a MABÉOSZ-t, akadályoztatása esetén valamelyik alelnök, vagy elnökségi tag helyettesítheti az elnök írásos megbízása alapján.

6.3      Egyes feladatok tervezése, valamint különböző projektek kidolgozása céljából tanácsadókat kérhet fel.

6.4      Kiemelt feladata a Magyar Posta Zrt.-vel való együttműködés, a kétoldalú megállapodások középtávú és operatív előkészítése.

6.5      Írásban összehívja a Küldöttgyűlést, valamint legalább kéthavonta az elnökségi üléseket.

6.6      Elkészíti az elnökség üléstervét, szervezi az elnökségi tagok közötti munkamegosztást.

6.7      Munkáltatói jogot gyakorol az ügyvezető igazgató felett.

7.) A MABÉOSZ tiszteletbeli elnökének jogállása

7.1      A MABÉOSZ tiszteletbeli elnöke az a természetes személy lehet, akit a MABÉOSZ korábbi tisztségviselőjeként (elnökeként) kifejtett tevékenysége alapján a Küldöttgyűlés a MABÉOSZ tiszteletbeli elnökévé nyilvánít (vagy választ).

7.2      Tanácskozási joggal részt vehet a MABÉOSZ Küldöttgyűlésén és elnökségi ülésein.

7.3      A tiszteletbeli elnököt tagdíjmentesség illeti meg.

8.) Megyei/Budapest területi elnökségek

8.1      A megyei (rész) taggyűlés, illetve a Budapest területi taggyűlések 3–5 fős elnökséget választanak 4 éves időtartamra.

8.2      A megyei/Budapest területi elnökségek két taggyűlés között irányítják a munkát, éves ülésterv alapján dolgoznak, legalább negyedévente tartják üléseiket.

8.3      A megyei /Budapest területi elnökségek további feladatait, működési és eljárási rendjét a MABÉOSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.

8.4      A megyei/Budapest területi elnökség:

 • szervezi a terület filatéliai életét,
 • segíti a körök és a gyűjtők tevékenységét,
 • biztosítja a szervezeten belüli információáramlást és kapcsolattartást,
 • megszervezi és megtartja a megyei/Budapest területi közgyűlést,
 • nyilvántartásba veszi az új bélyeggyűjtő köröket és tagokat, az adatokat megküldi a központi nyilvántartás részére.

9.) Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB)

9.1      Elnökét és két tagját a Küldöttgyűlés választja meg négy évre. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók.

9.2      Az FB a maga által elfogadott ügyrend alapján működik.

9.3      Figyelemmel kíséri a MABÉOSZ pénzügyi-gazdálkodási munkáját, a működés törvényességét, valamint az alapszabály szerinti működést.

9.4      Évente legalább kétszer ülésezik, az ülést az FB elnöke hívja össze. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással. A bizottság határozatképes, ha tagjai közül legalább két fő jelen van.

9.5      Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, továbbá tájékoztatást kérhet a MABÉOSZ ügyvezető igazgatójától, valamint gazdasági, pénzügyi vezetőjétől.

9.6      Végzett munkájáról a MABÉOSZ Küldöttgyűlésein számol be, előzetesen véleményezi a MABÉOSZ szakmai-pénzügyi-gazdasági beszámolóját.

9.7      Az FB elnöke tanácskozási joggal részt vesz a MABÉOSZ elnökségi ülésein.

9.8      Ellenőrzéseinek tapasztalatáról 15 napon belül írásban tájékoztatja az elnökséget, ha ennek eredményeként nem észlel intézkedést, a Küldöttgyűléshez fordulhat.

9.9      Jogszabályban rögzített esetekben felhívására össze kell hívni az elnökségi ülést, vagy a Küldöttgyűlést. Ha többszöri felszólítás sem hoz eredményt, az ügyészséghez fordulhat.

9.10    Saját programja alapján vagy a megyei/Budapest területi elnökségek (elnökök) felkérésére esetenként célvizsgálatokat tart.

9.11    Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja olyan személy, aki a Ptk. 3:26.§-ának (2) bekezdésében foglalt kizáró és összeférhetetlenségi rendelkezések alapján nem tölthet be jogi személynél felügyelőbizottsági tisztséget.

10.) Az Etikai Bizottság

A Küldöttgyűlésén elfogadott Etikai Szabályzat alapján a MABÉOSZ-ban Etikai Bizottság működik. Elnökét és 3–5 tagját a Küldöttgyűlés választja 4 évre. Ügyrendjét maga határozza meg.

Az Etikai Bizottság elnöke és tagjai legfeljebb két ciklusra választhatók.

11.) Szakbizottságok

11.1    A szakbizottságokat a MABÉOSZ feladatainak ellátására az elnökség hozza létre. A bizottság nem jogi személy.

11.2    A szakbizottságok szervezeti és működési szabályzatát és ügyrendjét a MABÉOSZ elnöksége hagyja jóvá.

11.3    A szakbizottságok éves program és költségvetés alapján dolgoznak.

12.) Szakosztályok

12.1    A szakosztályok olyan önszerveződő, autonóm szakmai közösségek, melyek a FIP szakosztályainak megfelelően, vagy más speciális filatéliai szempont, gyűjtési terület szerint szerveződnek.

A szakosztály nem jogi személy.

12.2    Szakosztályt legalább 10 MABÉOSZ tag hozhat létre.

12.3    Új szakosztály megalakulását és SZMSZ-ét a MABÉOSZ elnöksége hagyja jóvá.

12.4    A szakosztályon belül a különböző filatéliai részterületekre szekciók alakíthatók, melyek a szakosztály SZMSZ-e szerint működnek.

13.) A MABÉOSZ ügyviteli szervezete

13.1    A MABÉOSZ operatív feladatainak ellátása érdekében ügyviteli szervezetet működtet.

13.2    Az ügyviteli szervezet vezetője az ügyvezető igazgató, munkakörét pályázat útján nyeri el.

13.3    Az ügyviteli szervezet feladatait és felépítését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

VI. A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS KÖZLÉSÉNEK RENDJE

1.)      A Küldöttgyűlésről, a taggyűlésekről, az elnökség/ek és a felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni.

2.)      A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a.)     a megjelent szavazati joggal rendelkezők számát és névsorát,

b.)    a határozatképességet,

c.)     a véglegesített napirendet,

d.)    a hozzászólások lényeges elemeit,

e.)     határozatok szó szerinti szövegét, a határidő és a felelős megjelölésével,

f.)     a szavazás eredményét akkor kell név szerint feltüntetni, ha ezt a MABÉOSZ vagy a megyei/Budapest területi elnökség bármely tagja külön kéri.

3.)      A jegyzőkönyv hitelesítése:

a.)     a Küldöttgyűlés és a taggyűlések jegyzőkönyvét a levezető elnök és két hitelesítő írja alá,

b.)    az elnökségi ülések jegyzőkönyvét valamennyi jelenlévő tagnak alá kell írnia.

4.)      A határozatok nyilvántartása a határozatok tárában történik. A nyilvántartásban szereplő adatok:

a.)     a határozat sorszáma (évenként lezárva),

b.)    a határozat végleges szövege,

c.)     érvényességi köre, hatálya,

d.)    a határozat meghozatalának időpontja.

5.)      A MABÉOSZ Küldöttgyűlésének határozatait a honlapon, valamint a szakmai folyóiratban az ülést követő számban kell közzétenni.

6.)      A VIII/5. pontban megjelölt eseteken túl a testületi döntések határozatait 30 napon belül közölni kell az érintettekkel. A MABÉOSZ Elnöksége dönthet arról, hogy bármely testület határozatát a szakmai folyóiratban, illetve a honlapon is közzé kell tenni.

7.)      A MABÉOSZ bármely tagja kérheti, hogy az Elnökségi ülésekről készült – a határozatokat is tartalmazó – jegyzőkönyveket megismerhesse. Ez a jog azonban a személyiségi jogokat nem sértheti. A határozatok név szerinti megszavazása esetén az egyes testületi tagok szavazatának megismeréséhez az érintettek előzetes hozzájárulása szükséges.

VII. A MABÉOSZ GAZDÁLKODÁSA

1.)      A MABÉOSZ a civil szervezetekre vonatkozó 2011. évi CLXXV. Tv. előírásait figyelembe véve végzi gazdálkodási tevékenységét.

2.)      A MABÉOSZ éves költségvetés alapján gazdálkodik.

3.)      A MABÉOSZ bevételei:

a.)     a tagdíj

b.)    tagok részére végzett szolgáltatások ellenértéke

c.)     gazdálkodásból fakadó bevétel

d.)    pályázatok bevételei

e.)     adományok és támogatások

f.)     egyéb bevételek

4.)      A MABÉOSZ kiadásai:

a.)     alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b.)    gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

c.)     a MABÉOSZ szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d.)    az a.)-c.) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

5.)      A MABÉOSZ céljai megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő vállalkozási tevékenységet végezhet.

6.) A MABÉOSZ vagyona

6.1.     A MABÉOSZ vagyonát pénz és egyéb eszközei, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.

6.2.     A MABÉOSZ jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonát elsősorban annak a civil szervezetnek kell átadni, akit a FIP és a FEPA tagként, nemzeti szövetségként elismer. Ennek hiányában a vagyont olyan civil szervezetre kell átruházni, aki vállalja, hogy egy vagy több MABÉOSZ által végzett tevékenységet (pl. kiállítási tevékenység, könyvtár fenntartása) tovább folytat.

6.3.     Megszűnés esetén gondoskodni kell az iratok törvényi előírásainak megfelelő irattározásáról. A MABÉOSZ és az elődszervezetek, valamint a MABÉOSZ őrzésében lévő, megszűnt bélyeggyűjtő egyesületek iratainak, tárgyi emlékeinek esetében elsősorban a Bélyegmúzeum részére történő átadásra kell törekedni.

VIII. VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1.)      A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a MABÉOSZ 2012. május 30. napján tartott Küldöttgyűlése fogadta el.

2.)      A megyei taggyűléseket első ízben legkésőbb 2014. márciusáig össze kell hívni, ezzel a köri küldöttek mandátuma megszűnik.

3.)      Az Alapszabálynak a választással megválasztott tisztségekre vonatkozó rendelkezéseit első ízben, 2014-ben a következő általános küldöttválasztáskor kell alkalmazni.

4.)      Az elfogadott alapszabályt közzé kell tenni a MABÉOSZ szaklapjában, valamint honlapján.

5.)      Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

6.)      A MABÉOSZ fegyelmi szabályzatának a jelen Alapszabály III. 6. pontjában szabályozott kizárási eljárással ellentétes rendelkezései nem alkalmazhatók a jelen Alapszabály módosítás elfogadását követően indult kizárási eljárásokban.

Budapest, 2016. december 10.

                                                                                      Dunai Péter s.k.
                                                                                      MABÉOSZ elnök

                                                                                      

Záradék: Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016. december 10-i Küldöttgyűlésen a KGY/2016/1 (XII.10.) számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.